Jij bent heel erg welkom op de website van Rais Up.

Om van deze algemene voorwaarden toch een fijn momentje te maken (want eerlijk: dit stuk vind ik ook niks aan), probeer ik het kort te houden en heb ik ervoor gekozen het echt voor “jou” te schrijven (in plaats van de client/deelnemer). Weet dat het gaat om jou, dat waarvoor jij hier op deze website rondkijkt en de (mogelijk) liefdevolle investering die jij hierbij doet in JOUWZELF!

Definities:

 1. Rais Up Community: Raisa Runia, gevestigd te Groningen onder KvK nr. 72452692
 2. Deelnemer/klant: degene met wie Raisa Runia een overeenkomst is aangegaan.
 3. Producten/diensten: alle producten en/of diensten die betrekking hebben tot vrouwencirkels, live-programma, individuele trajecten, retreats, breathwork sessies, verhuur studio en flexwerkplekken en ook digitale producten/diensten, zoals online programma’s, masterclasses, e-books en workshops.
 4. Partijen: Raisa Runia en de deelnemer/klant samen.
 5. Overeenkomst: elke schriftelijke overeenkomst tussen Raisa Runia en een individu/bedrijf.
 6. Boeking: aanmelding voor een product of dienst.
 7. Consument: een deelnemer/klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, aanbiedingen of offertes door of namens Raisa Runia.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de deelnemer/klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Raisa Runia behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Prijzen:

 1. Alle prijzen die Raisa Runia hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Raisa Runia hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Raisa Runia niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De deelnemer/klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Raisa Runia vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Raisa Runia, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Raisa Runia een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Raisa Runia is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Raisa Runia de deelnemer/klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de deelnemer/klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Raisa Runia heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Raisa Runia prijsaanpassingen meedelen aan de deelnemer/klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Raisa Runia op te zeggen indien zij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn:

 1. Raisa Runia mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De deelnemer/klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de deelnemer/klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, zij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Raisa Runia de deelnemer/klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Raisa Runia behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling, dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de deelnemer/klant, zijn de vorderingen van Raisa Runia op de deelnemer/klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de deelnemer/klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Raisa Runia, dan is zij is nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Raisa Runia te betalen.

Boekings- en annuleringsvoorwaarden:

 1. De boeking voor het product of de dienst komt pas definitief tot stand zodra de deelnemer/klant akkoord is gegaan met de toegestuurde Algemene Voorwaarden en de aanbetaling heeft voldaan.
 2. Door het betalen van de aanbetaling of indien de deelnemer/klant dit wil, het gehele bedrag, verklaart de deelnemer/klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 3. Bij niet tijdige betaling heeft het Raisa Runia het recht om de boeking te laten vervallen.
 4. Deelname aan de producten/diensten van Raisa Runia is op basis van vrijwilligheid. Deelnemers zijn vrij om af te zien van het voor hun gecreëerde programma.
 5. Het afzien van deelname aan het product of de dienst geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les/activiteit door Raisa Runia.
 6. Wanneer deelnemers/klanten zich besluiten terug te trekken, wegens ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, hebben zij geen recht op terugbetaling.
 7. Raisa Runia heeft het recht een product of dienst te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de organisatoren of overmacht. In geval van annulering door Raisa Runia, heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde aanbetaling. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 8. Raisa Runia kan de inschrijving suspenderen wanneer er geen volledige inzet wordt getoond (bijv: facturen te laat betalen, te laat komen bij afspraken). Vervolgens krijg de deelnemer/klant de mogelijkheid te veranderen of dit aan te passen.

Aansprakelijkheid:

 1. Raisa Runia zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en fatsoenlijk verloop van al haar geleverde producten en geleende diensten.
 2. De door Raisa Runia geleverde producten of verleende diensten worden geheel op eigen risico bijgewoond.
 3. De door Raisa Runia geleverde producten of verleende diensten dienen niet als vervanging voor medische behandelingen of therapie. Het is afzonderlijk bedoeld voor vrijetijdsbestending en persoonlijke ontwikkeling.
 4. De verantwoordelijkheid voor het melden van medische klachten, ligt bij de deelnemer.
 5. Raisa Runia is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 6. Als Raisa Runia een overeenkomst aangaat met meerdere deelnemers/klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Raisa Runia verschuldigd zijn.

Geheimhouding:

 1. De klant houdt iedere informatie die zij (in welke vorm dan ook) van Raisa Runia ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Raisa Runia waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan de deelnemer/klant kan verwachten dat verspreiding ervan Raisa Runia schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat de deelnemer/klant de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de klant/deelnemer deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant/deelnemer die door de klant/deelnemer openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding:

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt de deelnemer/klant voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Raisa Runia waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring:

De deelnemer/klant vrijwaart Raisa Runia tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Raisa Runia geleverde producten en/of diensten.

Klachten:

 1. De deelnemer/klant dient een door Raisa Runia geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de deelnemer/klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de deelnemer/klant Raisa Runia daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Raisa Runia uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De deelnemer/klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Raisa Runia in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De deelnemer/klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Raisa Runia gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval ook niet toe leiden dat Raisa Runia de betaling zal suspenderen.

Huisregels:

 1. De binnen locatie van de Rais Up Community is rookvrij. Alcohol- of drugsgebruik zijn tijdens geen enkel product/dienst toegestaan.
 2. Er wordt van iedere deelnemer/klant verwacht respect te hebben voor alle andere deelnemers. Ongeacht religie, opvattingen, geaardheid, geslacht of ontwikkeling. Rais Up Community is respectvol naar alle deelnemers.
 3. Raisa Runia heeft met zorg haar locatie uitgekozen. Om zo haar deelnemers/klanten tijdens een geleende dienst een veilige en warme, leefbare omgeving te kunnen bieden. Behandel de locatie met zorg en liefde, net zoals je je eigen huis ook behandelt. Samen zullen we zorgdragen voor de schoonheid en sfeer. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker.
  • Deelnemers/klanten van de geleende dienst dienen zich aan de huisregels te houden. Mochten zij deze niet opvolgen, kunnen zij uit de geleende dienst worden gezet. Dit geeft de deelnemer/klant vervolgens geen rechten op restitutie van het inschrijfgeld.
  • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de geleende diensten uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van andere deelnemers.
  • Er kunnen tijdens de geleende diensten foto’s of video’s worden gemaakt door Raisa Runia. Om dierbare momenten vast te leggen voor alle deelnemers of tevens voor gebruik van sociale media. Er wordt altijd rekening gehouden met de privacy en alleen in overleg online gebruikt.